Skip to content

http://www.thailandpod.net/thaipod_joomla2/

narrow screen resolution wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color orange color green color

You are here: Home สาร ควอท. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Problem-Based Learning)
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2549 ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2549 ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดสาระสำคัญให้จัดการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียน มีความสำคัญที่สุด ยึดหลักที่ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล นอกจากนั้นผู้สอนยังต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนต่อการสร้างทรัพยากรบุคคล ที่พร้อมปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งพึงมีหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนมุ่งหวังให้หน่วยงานเหล่านั้น และอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาเกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกื้อกูลกันในการสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่ก่อสัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่ พึงปรารถนาในตัวผู้เรียน  การเรียนการสอนเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะและเนื้อหาเฉพาะตัว มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการศึกษา มีนวัตกรรมทางการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลขึ้น มากมาย การที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม และยกมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีคุณภาพ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น คณาจารย์ที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนจึงควรมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางการศึกษาที่ถูกต้อง

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความจำเป็นในการกระตุ้นให้อาจารย์ ระดับอุดมศึกษาได้รับรู้ และเห็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนการสอนรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมหรือทดแทนกระบวนการเรียนการสอนบรรยายที่ใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่ใน ห้องเรียน  กลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  ปัจจุบันได้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้การอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จากสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนด้วยการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อีกทั้งปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” เพื่อให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้เข้าใจแนวคิด หลักการและวิธีการที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษาอย่างจริงจัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ประมาณ 60 คน

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ  เลขะกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภา  หลิมรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วัลลี  สัตยาสัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ นพ. มาโนช  โชคแจ่มใส
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่